Акционерам

Пояснения к ББ и ОФР за 2019 г форма 5